/

/

Szkolenie – definicja, cele, dobre praktyki

Zespół pracowników w trakcie szkolenia

Sprawdź co to jest szkolenie, jaka jest jego definicja oraz jakie cele spełnia szkolenie. Poznaj dobre praktyki organizacji szkoleń oraz efektywnego uczestnictwa w szkoleniu, które pozwolą Ci wycisnąć z niego, ile się da!

Szkolenie definicja

Wiele osób zastanawia się co to jest szkolenie lub tez jaka jest definicja słowa szkolenie? Szkolenie to proces uczenia się i doskonalenia umiejętności, wiedzy oraz zachowań potrzebnych do wykonywania określonych zadań. Może to być forma kształcenia formalnego, jak szkoła, studia czy kurs, ale także szkolenia zawodowe, organizowane przez pracodawców, które pomagają pracownikom rozwijać umiejętności potrzebne w pracy. Szkolenie może również odnosić się do szkolenia sportowego, artystycznego lub innych dziedzin, w których osiągnięcie celów wymaga zdobycia wiedzy i umiejętności.

Pod podjęciem „szkolenie” często rozumiemy też konkretne wydarzenie merytoryczne czy edukacyjne poświęcone zdobyciu danych umiejętności czy wiedzy. Listę nadchodzących szkoleń znajdziemy w portalu szkoleniowym Eventis.

Szkolenia można znaleźć w portalu szkoleniowym Eventis.

Szkolenie synonim

Oto kilka synonimów słowa „szkolenie”:

 • kształcenie
 • edukacja
 • trening
 • szkolnictwo
 • instruktaż
 • podszkolenie
 • rozwój zawodowy
 • doskonalenie umiejętności
 • coaching
 • mentoring
 • szkolenie zawodowe
 • szkolenie pracowników
 • szkolenie personelu
 • szkolenie wewnętrzne
 • szkolenie zewnętrzne.

Oczywiście, istnieje wiele innych słów, które można uznać za synonimy „szkolenia”, w zależności od kontekstu i celu, dla którego szkolenie jest organizowane. Wymienione synonimy oddają jednak równie dobrze jak definicja słowa szkolenie, czym ono jest.

Cele szkolenia

Szkolenie pełni wiele różnych celów w zależności od kontekstu i rodzaju szkolenia. Oto kilka powszechnych celów szkoleń:

 • Rozwój umiejętności i wiedzy – szkolenia mają na celu pomóc uczestnikom w nabywaniu nowych umiejętności i wiedzy, które są niezbędne w wykonywaniu ich pracy lub osiąganiu celów w innych dziedzinach.
 • Podniesienie jakości usług – szkolenia mogą pomóc pracownikom w doskonaleniu swoich umiejętności, co pozwala na świadczenie lepszych i bardziej skutecznych usług dla klientów.
 • Motywacja pracowników – szkolenia mogą pomóc w motywowaniu pracowników, ponieważ dają im poczucie, że są zauważani i doceniani przez pracodawcę.
 • Poprawa wydajności i efektywności – szkolenia mogą pomóc w zwiększeniu wydajności i efektywności pracowników, co może prowadzić do oszczędności czasu i pieniędzy dla firmy.
 • Udoskonalanie procesów i procedur – szkolenia mogą pomóc w ulepszaniu procesów i procedur w firmie, co prowadzi do większej skuteczności i efektywności w działaniu.
 • Poprawa relacji w zespole – szkolenia mogą pomóc w poprawie relacji między pracownikami, co prowadzi do lepszej komunikacji i współpracy w zespole.
 • Przygotowanie do nowych zadań lub roli – szkolenia mogą pomóc w przygotowaniu pracowników do nowych zadań lub ról, co pozwala na łatwiejszą adaptację do zmieniających się wymagań i wyzwań w pracy.
 • Udoskonalanie umiejętności przywódczych – szkolenia mogą pomóc w rozwoju umiejętności przywódczych u menedżerów i kierowników, co prowadzi do lepszego zarządzania zespołem i osiągania celów firmy.

Te cele szkolenia są tylko przykładami, ponieważ rzeczywiste cele mogą się różnić w zależności od konkretnego szkolenia i kontekstu, w jakim jest organizowane.

Co decyduje o osiągnięciu celu szkolenia?

Osiągnięcie celu szkolenia zależy od wielu czynników, które mogą mieć wpływ na skuteczność procesu szkoleniowego. Oto kilka kluczowych czynników, które decydują o osiągnięciu celu szkolenia:

 1. Wyraźnie określony cel. W pierwszej kolejności ważne jest ustalenie jasnego i konkretnego celu szkolenia. Cel powinien być sprecyzowany, mierzalny i realistyczny, aby można było ocenić, czy został osiągnięty. Klarowny cel daje kierunek szkoleniu i umożliwia skoncentrowanie wysiłków na konkretne wyniki.
 2. Dostosowanie do potrzeb uczestników. Szkolenie powinno być dostosowane do potrzeb uczestników, uwzględniając ich poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Analiza potrzeb szkoleniowych przed rozpoczęciem szkolenia jest kluczowa dla zapewnienia, że program szkoleniowy odpowiada konkretnym wymaganiom uczestników.
 3. Właściwie dobrana metodyka. Wybór odpowiedniej metodyki szkoleniowej ma duże znaczenie dla skuteczności procesu. Metodyka powinna uwzględniać preferencje uczestników, charakter tematu szkolenia i cel, jaki ma zostać osiągnięty. Może to obejmować prezentacje, warsztaty, studia przypadków, symulacje, gry szkoleniowe, sesje praktyczne i inne interaktywne techniki uczenia się.
 4. Kompetentny trener/facilitator. Kompetencje i umiejętności trenera lub facilitatora mają duże znaczenie dla skuteczności szkolenia. Trener powinien posiadać wiedzę merytoryczną z danej dziedziny, umiejętności pedagogiczne, umiejętność motywowania uczestników oraz umiejętność dostosowania się do różnych stylów uczenia się.
 5. Aktywne zaangażowanie uczestników. Uczestnictwo i aktywne zaangażowanie uczestników są kluczowe dla osiągnięcia celu szkolenia. Uczestnicy powinni być zachęcani do udziału w dyskusjach, zadawania pytań, rozwiązywania problemów, angażowania się w praktyczne ćwiczenia i refleksję nad omawianymi tematami. Interakcja i współpraca między uczestnikami sprzyjają efektywnemu uczeniu się.
 6. Ocena i feedback. Systematyczna ocena postępów uczestników i udzielanie im konstruktywnego feedbacku mają istotne znaczenie dla monitorowania osiągnięcia celu szkolenia. Uczestnicy powinni otrzymywać informacje zwrotne dotyczące swoich postępów, a także możliwość samorefleksji i doskonalenia swoich umiejętności.
 7. Transfer umiejętności do codziennej praktyki. Rzeczywiste osiągnięcie celu szkolenia ma miejsce, gdy uczestnicy są w stanie zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy. Ważne jest, aby zapewnić możliwość praktycznego zastosowania nowych umiejętności, udostępnić narzędzia i wsparcie po szkoleniu, a także śledzić, czy uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę w swoim codziennym działaniu.

Osiągnięcie celu szkolenia zależy od odpowiedniego określenia celu, dostosowania do potrzeb uczestników, właściwie dobranej metodyki, kompetencji trenera, aktywnego zaangażowania uczestników, systematycznej oceny i transferu umiejętności do praktyki. Dbałość o te czynniki wpływa na skuteczność procesu szkoleniowego i realne osiągnięcie zamierzonych celów.

Dobre praktyki podczas organizacji szkolenia

Organizując szkolenie warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:

Cel szkolenia – przed rozpoczęciem organizacji szkolenia należy wyznaczyć jasny cel, który ma być osiągnięty dzięki szkoleniu. Dzięki temu można dopasować treść szkolenia i wybrać najlepszą metodę nauczania.

Grupa docelowa – należy określić grupę docelową szkolenia, czyli osoby, dla których jest przeznaczone szkolenie, oraz ich poziom wiedzy i umiejętności. To pozwoli na dopasowanie poziomu trudności i tempa szkolenia do potrzeb uczestników.

Wybór formy szkolenia – należy wybrać odpowiednią formę szkolenia, która pozwoli na osiągnięcie celu szkolenia. Może to być szkolenie stacjonarne, online, indywidualne czy grupowe.

Planowanie i przygotowanie – należy dokładnie zaplanować i przygotować materiały szkoleniowe, zapewnić odpowiednie narzędzia i sprzęt, a także zatroszczyć się o zaplecze techniczne.

Monitorowanie postępów – podczas szkolenia warto regularnie monitorować postępy uczestników i dostosowywać treści do ich potrzeb i oczekiwań.

Ocena efektów – po zakończeniu szkolenia warto dokonać oceny efektów i sprawdzić, czy cel szkolenia został osiągnięty oraz w jaki sposób można poprawić organizację kolejnych szkoleń.

Zespół podczas szkolenia

Dobre praktyki podczas udziału w szkoleniu

Uczestnicząc w szkoleniu warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

Uwaga i koncentracja – należy skupić się na szkoleniu i wyłączyć wszelkie inne rozpraszacze. Koncentracja i uwaga pomagają w lepszym przyswajaniu wiedzy i umiejętności.

Aktywny udział – warto aktywnie uczestniczyć w szkoleniu, zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusjach, aby lepiej zrozumieć temat i poznać opinie innych uczestników.

Zadawanie pytań – w trakcie szkolenia warto zadawać pytania prowadzącemu, aby wyjaśnić wątpliwości i lepiej zrozumieć zagadnienia.

Notowanie – warto robić notatki podczas szkolenia, aby móc później przypomnieć sobie najważniejsze informacje oraz zastosować je w praktyce.

Otwartość i elastyczność – warto być otwartym na nowe pomysły i podejścia, a także elastycznym w kwestii dostosowywania się do potrzeb grupy i zmieniających się wymagań.

Na samym końcu warto wymienić wykorzystanie tego czego się nauczyliśmy. Po zakończeniu szkolenia warto wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, aby lepiej zrozumieć temat i poznać jego zastosowanie w rzeczywistości. Można także podzielić się zdobytą wiedzą z innymi osobami z zespołu lub w swoim środowisku pracy. Warto także regularnie powtarzać i aktualizować zdobytą wiedzę, aby nie tracić jej na skutek braku praktyki. Dodatkowo, jeśli coś pozostaje niejasne lub wymaga uzupełnienia, warto szukać dodatkowych źródeł informacji lub pytać o pomoc ekspertów w dziedzinie, którą dotyczyło szkolenie.

Rodzaje szkoleń

Szkolenia odgrywają kluczową rolę w rozwoju zawodowym i osobistym. Organizacje z różnych branż i sektorów korzystają z różnorodnych rodzajów szkoleń, aby zwiększyć wiedzę, umiejętności i kompetencje swoich pracowników. W tym akapicie przyjrzymy się różnym rodzajom szkoleń, w tym szkoleniom otwartym i zamkniętym, a także szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym.

 1. Szkolenia otwarte. Szkolenia otwarte są ogólnodostępnymi programami szkoleniowymi, które są organizowane dla osób z różnych firm i organizacji. Są one zwykle prowadzone przez specjalistyczne agencje szkoleniowe i odbywają się w dedykowanych miejscach, takich jak centra konferencyjne lub sale szkoleniowe. Szkolenia otwarte pozwalają na wymianę doświadczeń i networking między uczestnikami z różnych organizacji.
 2. Szkolenia zamknięte. Szkolenia zamknięte są organizowane dla pracowników konkretnej organizacji lub firmy. Są one dostosowane do potrzeb i celów danej organizacji i często odbywają się na terenie firmy lub w dedykowanych przestrzeniach. Szkolenia zamknięte mogą być prowadzone przez wewnętrznych trenerów organizacji lub zewnętrzne firmy szkoleniowe.
 3. Szkolenia wewnętrzne. Szkolenia wewnętrzne odbywają się wewnątrz organizacji i są prowadzone przez wewnętrznych ekspertów lub specjalistów z danej dziedziny. Mogą być ukierunkowane na konkretną wiedzę i umiejętności potrzebne w miejscu pracy oraz dostosowane do celów i strategii organizacji. Szkolenia wewnętrzne mają także zaletę dostosowania się do specyficznych potrzeb i kultury organizacyjnej.
 4. Szkolenia zewnętrzne. Szkolenia zewnętrzne są organizowane przez zewnętrzne firmy szkoleniowe lub specjalistów, którzy nie są związani bezpośrednio z organizacją. Te szkolenia mogą obejmować szeroki zakres tematyczny i są często wykorzystywane w celu zapewnienia nowych perspektyw, wiedzy i doświadczeń, które mogą przynieść korzyści organizacji.
 5. Szkolenia e-learningowe. Szkolenia e-learningowe odbywają się za pomocą platform internetowych i technologii edukacyjnych. Uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych online, modułów interaktywnych, testów i zadań. Ta forma szkolenia pozwala na elastyczne tempo nauki i dostęp do materiałów w dowolnym czasie i miejscu.
 6. Szkolenia konsultingowe. Szkolenia konsultingowe łączą elementy szkoleniowe z doradztwem i konsultingiem. Są prowadzone przez wyspecjalizowane firmy konsultingowe i koncentrują się na dostarczaniu praktycznej wiedzy i narzędzi, które mogą być natychmiast stosowane w miejscu pracy.
 7. Szkolenia techniczne. Szkolenia techniczne mają na celu rozwijanie specjalistycznych umiejętności technicznych w określonej dziedzinie, takiej jak programowanie, inżynieria, obsługa urządzeń czy sieci komputerowych. Skupiają się na zdobyciu praktycznej wiedzy technicznej i umiejętności potrzebnych w danym obszarze.
 8. Szkolenia z zakresu rozwoju osobistego. Szkolenia z zakresu rozwoju osobistego skupiają się na rozwoju umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie czasem, komunikacja, negocjacje, zarządzanie stresem, budowanie pewności siebie, umiejętność skutecznych prezentacji i inne aspekty rozwoju osobistego.
 9. Szkolenia z zakresu zespołowego rozwoju. Szkolenia z zakresu zespołowego rozwoju koncentrują się na budowaniu efektywnych zespołów, współpracy, komunikacji między członkami zespołu, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu zaufania i doskonaleniu umiejętności przywódczych.
 10. Szkolenia z zakresu zarządzania. Szkolenia z zakresu zarządzania skierowane są do menedżerów i liderów, którzy rozwijają umiejętności zarządzania zespołami, planowania strategicznego, podejmowania decyzji, negocjacji, motywowania pracowników i innych aspektów związanych z efektywnym zarządzaniem.
 11. Szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju. W obliczu coraz większego znaczenia zrównoważonego rozwoju, szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju koncentrują się na tematach związanych z ochroną środowiska, etyką biznesu, społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw i innymi aspektami zrównoważonej działalności.

Wymienione powyżej rodzaje szkoleń to tylko niektóre z wielu dostępnych na rynku. Wybór odpowiedniego rodzaju szkolenia zależy od celów organizacji, potrzeb pracowników oraz wymagań branży. Ważne jest dostosowanie oferty szkoleniowej do konkretnych potrzeb i strategicznych celów organizacji, aby zapewnić efektywny rozwój pracowników i osiągnięcie pożądanych rezultatów. Szkolenia pozwalają realizować różne cele, o ile ich zakres i sposób realizacji zostały dobrze dopasowane do potrzeb.

Podsumowanie

Szkolenie można zdefiniować jako proces edukacyjny, w ramach którego uczestnicy zdobywają specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje w określonym obszarze tematycznym lub dziedzinie. Szkolenie jest zorganizowanym i skoordynowanym działaniem, które ma na celu rozwój zawodowy lub osobisty uczestników poprzez dostarczenie im konkretnych informacji, narzędzi, technik, treningów praktycznych i innych form interaktywnego uczenia się.

Podczas szkolenia istotne jest przekazanie aktualnych, rzetelnych i specjalistycznych informacji, które odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom uczestników. Szkolenie może być prowadzone przez doświadczonych trenerów, ekspertów w danej dziedzinie lub specjalistów zewnętrznych, którzy posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną w danym obszarze.

Celem szkolenia jest zwykle rozwinięcie konkretnych umiejętności, poprawa efektywności zawodowej, zdobycie wiedzy technicznej lub teoretycznej, podniesienie kompetencji miękkich lub zwiększenie świadomości na temat określonych zagadnień. Szkolenia mogą mieć różną formę, taką jak prezentacje, warsztaty, symulacje, sesje praktyczne, studia przypadków, e-learning czy coaching.

W profesjonalnym kontekście szkolenia są często organizowane przez firmy, instytucje edukacyjne lub specjalistyczne agencje szkoleniowe w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników, rozwoju zespołów, wprowadzania nowych technologii lub dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *