Szkolenia REACH, szkolenia CLP

Rozporządzenia REACH i CLP

Substancje chemiczne są powszechnie wykorzystywane we współczesnej gospodarce. Z uwagi na ich charakter, wpływ na środowisko naturalne oraz ludzi niezbędne jest postępowanie z nimi w uważny i ostrożny sposób. Zasady postępowania z chemikaliami w przedsiębiorstwach, w tych ich produkcji, wprowadzania do obrotu, transportu, magazynowania i wycofania z rynku   zostały opisane w rozporządzeniach REACH oraz CLP. Sprawdzamy, co dokładniej zawierają te akty prawne.

REACH oraz CLP to dwa europejskie akty prawne, które regulują zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwach. Chociaż dotyczą tego samego tematu, obejmują inny zakres powiązanych z nim zagadnień.

Szkolenia REACH, szkolenia CLP
Szkolenia REACH, szkolenia CLP

Zasady stosowania chemikaliów – rozporządzenie REACH

Rozporządzenie REACH zaczęło obowiązywać w 2007 roku na terenie całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Przepisy te znalazły zastosowanie również w krajach EOG, czyli Norwegii, Islandii i w Lichtensteinie. Rozporządzenie to reguluje wszelkie kwestie związane ze stosowaniem chemikaliów, w zagadnienia takie jak:

  • zasady stosowania chemikaliów,
  • obowiązki i reguły dotyczące ich rejestracji,
  • warunki i ścieżki udzielania zezwoleń na obrót chemikaliami,
  • reguły ograniczania obrotu chemikaliami.

Zasadniczym celem przyświecającym ustawodawcom w trakcie wprowadzania rozporządzenia REACH jest troska o zapewnienie skutecznych metod ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego, a także standaryzacja procedur związanych z obchodzeniem się chemikaliami. Wspomnienia wymaga fakt, że rozporządzenie nie dotyka swoim zakresem substancji radioaktywnych, pod nadzorem celnym, jak również półproduktów niewyodrębnionych. Nie znajdują się w nim także zapisy dotyczące przewozu substancji – tych trzeba szukać w innych dokumentach legislacyjnych, głównie w rozporządzeniu ADR.

Klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów – rozporządzenie CLP

Rozporządzenie CLP obowiązuje od 2009 roku i dotyczy klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji chemicznych w sposób zgodny z jednolitym globalnym systemem.

Wprowadzenie rozporządzenia CLP pozwoliło ujednolicić oznaczenia dotyczące wszelkich substancji chemicznych, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo ich magazynowania i transportu.

Zgodnie z rozporządzeniem, opakowania zawierające substancje chemiczne muszą zostać oznakowane we właściwy sposób – zgodnie z Globalnym Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Są to nowe, opatrzone czerwoną ramką piktogramy, które w przejrzysty, niebudzący wątpliwości sposób komunikują, co znajduje się w opakowaniu.

Do zasad wynikających z rozporządzeń REACH oraz CLP muszą się dostosować wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują, dystrybuują lub wykorzystują chemikalia do zastosowań przemysłowych. Nieprzestrzeganie tych reguł może skutkować poważnymi sankcjami – nie tylko finansowymi, ale również karnymi.

Szkolenia Reach, szkolenia CLP

Ze względu na złożoność, ale przede wszystkim doniosłość przepisów wynikających z rozporządzeń Reach i CLP należy zadbać o ich efektywne i pełne wdrożenie w podmiotach zajmujących się czy to produkcją, czy obrotem i dystrybucją chemikaliów. Pomóc w tym mogą szkolenia Reach organizowane przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe. Listę szkoleń z rozporządzenia Reach i CLP można znaleźć na stronach https://eventis.pl/szkolenia/reach oraz https://eventis.pl/szkolenia/clp gdzie mogą Państwo zapoznać się z programem tych szkoleń, sylwetkami osób prowadzących zajęcia merytoryczne oraz zasadami uczestnictwa i rejestracji na szkolenia i kursy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *