/

/

,

MDR – kompendium wiedzy od MDR

Schematy podatkowe MDR

Przepisy w zakresie MDR obowiązują od 1 stycznia 2019 roku na mocy nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. Ich wdrożenie jest następstwem uchwalenia tzw. dyrektywy MDR przez Radę UE, a dotyczą schematów podatkowych. Dowiedz się, co to jest MDR, kogo dotyczy i na czym polega MDR!

Czym są schematy podatkowe?

MDR, co to jest? Skrót MDR można rozwinąć jako Mandatory Disclosure Rules, co zostało przetłumaczone na język polski pod pojęciem „schematów podatkowych”. Najprościej można je zdefiniować jako informacje o planowanych działaniach, które mogą przyczynić się do unikania opodatkowania. Celem obowiązkowego raportowania MDR jest uszczelnienie systemu podatkowego, a szczególności walka z tzw. agresywną optymalizacją podatkową oraz nieuczciwymi podatnikami. Przepisy nakładają nowe obowiązki na przedsiębiorców, ale również, a może przede wszystkim, na doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów czy też pracowników banków oraz innych instytucji finansowych, którzy doradzają klientom, określonych w przepisach jako promotorzy.

Podsumujmy, MDR to przepisy prawa nakładające obowiązek raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. W pewnych przypadkach przepisy MDR nakładają na podatników obowiązki raportowe, a często również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

Czego dotyczy raportowanie MDR?

Raportowaniu podlegają wszelkie schematy podatkowe, które spełniają kryteria wskazane w Ordynacji podatkowej (dla schematów krajowych), bądź w dyrektywie MDR (dla schematów transgranicznych) i które mogą mieć wpływ na obowiązek podatkowy. Dla schematów krajowych raportowanie obejmuje podatki CIT, PIT i VAT.

Co ważne, schematy podatkowe muszą być raportowane, jeśli pierwsze czynności związane z ich wdrażaniem były dokonane:

  • dla schematów krajowych – po 1 listopada 2018 roku;
  • dla schematów transgranicznych – po 25 czerwca 2018 roku.

Warto zwrócić uwagę, że krajowe regulacje MDR, chociaż wynikają z potrzeby zaimplementowania unijnej Dyrektywy DAC6, mają jednak szerszy zakres niż przepisy unijne. W polskich regulacjach znajdziemy obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych, określone są dodatkowe cechy rozpoznawcze, a przepisy dotyczą większej liczby podatków, nie tylko podatku bezpośrednich (np. VAT).

Kto jest zobowiązany do raportowania schematów podatkowych?

Podmioty kwalifikowane do raportowania schematów krajowych to takie, których przychody, koszty lub aktywa przekraczają 10 mln euro. Raportowanie jest też konieczne, gdy schemat dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej powyżej 2,5 mln euro (przy spełnieniu dodatkowych warunków, na które wskazuje Ordynacja podatkowa). Schematy transgraniczne obowiązują wszystkie podmioty, również z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów.

Co jednak bardzo istotne, specustawa wprowadzająca tzw. Tarcze Antykryzysowe wydłuża terminy związane z raportowaniem i sprawozdawczością, w tym z MDR. Raportowanie schematów podatkowych (zarówno krajowych, jak i transgranicznych) jest więc obecnie zawieszone z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Jaki jest termin raportowania MDR?

Co do zasady termin na podstawowe raportowanie informacji o schemacie podatkowym (tzw. MDR-1) wynosi 30 dni. Ze względu na epidemię COVID-19 terminy te mogą ulegać zawieszeniu jak też wydłużeniu, stąd warto śledzić zmiany w prawie podatkowym uczestniczą np. w szkoleniach podatkowych. W chwili pisania tego artykułu obowiązują jednak standardowe terminy raportowania dla schematów transgranicznych oraz wydłużone terminy dla raportowania schematów krajowych.

Podsumowanie terminów standardowych:

  • MDR-1- informacja o schematach podatkowych transgranicznych na formularzu MDR-1 powinna być złożona do Szefa KAS w terminie przewidzianym w ustawie MDR, tj. w terminie 30 dni od dnia następującego po dniu: udostępnienia schematu podatkowego, przygotowania do wdrożenia lub podjęcia pierwszej czynności mającej na celu wdrożenie schematu podatkowego (licząc od terminu pierwszego zdarzenia),
  • MDR-3 – jak wyżej,
  • MDR-4 – jak wyżej.

Jakie są sankcje za niewywiązanie się z obowiązku raportowania schematów podatkowych MDR?

Kodeks Karny Skarbowy przewiduje surowe sankcje z tytułu niewywiązania się z obowiązków MDR. Sankcje te nakładane są na odpowiedzialne osoby fizyczne, a ich wysokość może sięgać nawet 2 mln złotych, z możliwością podwyższenia do 10 mln zł w rażących przypadkach, w związku z niedopełnieniem obowiązków w zakresie wewnętrznej procedury MDR. 

Podsumowanie

MDR, co to znaczy? Skrót MDR rozwijamy jako Mandatory Disclosure Rules i tłumaczymy na polski jako „schematy podatkowe”. MDR, co to jest? MDR to zestaw przepisów nakładających na podatników obowiązek raportowania informacji o schematach podatkowych oraz obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej. Jakie podmioty zobowiązane są raportować schematy podatkowe MDR? Obowiązek nałożony jest na podmioty, których przychody, koszty lub aktywa przekraczają 10 mln euro oraz gdy schemat podatkowy MDR dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej powyżej 2,5 mln euro. Jaka jest wysokość sankcji za niewywiązanie się z obowiązku MDR? Kodeks Karny Skarbowy przewiduje sankcje do 2 mln zł, z możliwością podwyższenia do 10 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *