Kategorie
Szkolenia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

W dzisiejszym poście zajmujemy się tematyką dofinansowania do szkoleń poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli KFS. Jakie są warunki uzyskania dofinansowania, jakie kwoty wsparcia można uzyskać? odpowiedzi na te pytania w artykule.

Możliwość uzyskania dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno pracowników, jak i pracodawcy wynika z zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. U. z 2018 r. 1265 i 1149) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 14.639, Dz. U. 16.2155). Omawiamy czym jest i na czym polega KFS.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest częścią Funduszu pracy, a jego celem nadrzędnym jest wspieranie pracodawców zainteresowanych inwestowaniem w kształcenie ustawiczne i szkolenie, zarówno zatrudnionych pracowników, jak też swoje własne jako pracodawcy. Poprzez KFS ustawodawca chce zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby zatrudnione, które z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań współczesnego rynku pracy i gospodarki mogą być zagrożone taką utratą zatrudnienia.

Przepisy regulujące funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Przepisy dotyczące funkcjonowania KFS zawarte są głównie w dwóch aktach prawnych, tj.:

 • Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. U. z 2018 r. 1265 i 1149)
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 14.639, Dz. U. 16.2155

Zasady tworzenia KFS, zasilania funduszu środkami i ich wydatkowania uregulowane zostały w:

 • art. 69a i 69b mówi  o utworzeniu i przeznaczeniu środków KFS,
 • art. 109 ust. 2d-2n określa zasady podziału środków KFS i ustalenia  limitów,
 • art. 22 ust 1 i 4 pkt 3 i 4 określa zadania Rady Rynku Pracy,
 • art. 4 ust. 1 pkt 7, lit. h – i wskazuje zadania ministra właściwego do spraw pracy,
 • art. 8 ust. 1 pkt 2a określa zadania samorządu województwa,
 • art. 9 ust. 1 pkt 3c określa zadania samorządu powiatu.

Dodatkowe informacje o KFS można znaleźć na stronie MPiPS.

Kto i kiedy może występować o dofinansowanie z KFS?

 • wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy (w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 25 Ustawy o promocji zatrudnienia) czyli każda jednostka organizacyjna, nawet nie posiadająca osobowości prawnej, również osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika,
 • bez znaczenia jest rodzaj umowy o pracę zawartej z pracownikiem,
 • bez znaczenia pozostaje także wymiar czasu pracy, czy jest to pełny etat czy może też zatrudnienie na część etatu,
 • dofinansowanie może obejmować również pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, wówczas przekazane środki stanowią pomoc de minimis w rozumieniu prawa konkurencji UE.

Zasady występowania o dofinansowanie, tryb składania i rozpatrywania wniosków, niezbędne procedury formalne przy uzyskiwaniu dofinansowania na szkolenia i kształcenie ustawiczne określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Priorytety wydawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku

Pulę środków w roku 2019 z KFS przewidziano w łącznej wysokości 225 860 000 zł. Z tej puli 80% środków (tj. 180 688 000 zł) przeznaczono na priorytetowe zadania takie jak:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Pozostałe środki, tj. Priorytety Rady Rynku Pracy (czyli kwota 45 172 00 zł) na rok 2019 zostały przeznaczone na:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Środki te pozwalają pracodawcom pokrywać nie tylko wydatki związane z kursami, szkoleniami czy studiami dla pracowników, ale również usługami powiązanymi. Tego typu usługami mogą być między innymi zadania z zakresu badania i doprecyzowania potrzeb szkoleniowych, również badania lekarskie i psychologiczne, jeśli są niezbędne, a także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kursach czy szkoleniach wchodzących w skład procesu kształcenia ustawicznego. Listę kursów i szkoleń, w tym mogących być przedmiotem dofinansowania z KFS, można znaleźć między innymi w serwisie ze szkoleniami otwartymi Eventis.pl.

Wysokość dofinansowania z KFS dla przedsiębiorców

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń, kursów czy studiów w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorców, czyli zatrudniających do 10 osób, jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Autor: Sebastian Nowak

Cześć, jestem redaktorem serwisu Szkolenia News! Z wykształcenia jestem nauczycielem i psychologiem, od lat związany jestem z branżą szkoleniową w internetowym jej wydaniu. Interesuję się zagadnieniami podnoszenia umiejętności osobistych i menedżerskich oraz tematyką lifelong learning, czyli koncepcji zakładającej, że uczyć powinniśmy się przez całe życie. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy zmiany postępują tak szybko.

W odpowiedzi na “Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)”

moje doświadczenia sa takie, że generalnei szkolenia dofinansowane są gorszej jakości. po prostu płaci unia i nikt nie dba o to jaka będzie jakość takiego szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *