/

/

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Pracownice biura w trakcie szkolenia

Możliwość uzyskania dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno pracowników, jak i pracodawcy wynika z zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. U. z 2018 r. 1265 i 1149) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 14.639, Dz. U. 16.2155). Omawiamy czym jest i na czym polega KFS.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest częścią Funduszu pracy, a jego celem nadrzędnym jest wspieranie pracodawców zainteresowanych inwestowaniem w kształcenie ustawiczne i szkolenie, zarówno zatrudnionych pracowników, jak też swoje własne jako pracodawcy. Poprzez KFS ustawodawca chce zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby zatrudnione, które z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań współczesnego rynku pracy i gospodarki mogą być zagrożone taką utratą zatrudnienia.

Przepisy regulujące funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Przepisy dotyczące funkcjonowania KFS zawarte są głównie w dwóch aktach prawnych, tj.:

 • Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. U. z 2018 r. 1265 i 1149)
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 14.639, Dz. U. 16.2155

Zasady tworzenia KFS, zasilania funduszu środkami i ich wydatkowania uregulowane zostały w:

 • art. 69a i 69b mówi  o utworzeniu i przeznaczeniu środków KFS,
 • art. 109 ust. 2d-2n określa zasady podziału środków KFS i ustalenia  limitów,
 • art. 22 ust 1 i 4 pkt 3 i 4 określa zadania Rady Rynku Pracy,
 • art. 4 ust. 1 pkt 7, lit. h – i wskazuje zadania ministra właściwego do spraw pracy,
 • art. 8 ust. 1 pkt 2a określa zadania samorządu województwa,
 • art. 9 ust. 1 pkt 3c określa zadania samorządu powiatu.

Dodatkowe informacje o KFS można znaleźć na stronie MPiPS.

Kto i kiedy może występować o dofinansowanie z KFS?

 • wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy (w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 25 Ustawy o promocji zatrudnienia) czyli każda jednostka organizacyjna, nawet nie posiadająca osobowości prawnej, również osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika,
 • bez znaczenia jest rodzaj umowy o pracę zawartej z pracownikiem,
 • bez znaczenia pozostaje także wymiar czasu pracy, czy jest to pełny etat czy może też zatrudnienie na część etatu,
 • dofinansowanie może obejmować również pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, wówczas przekazane środki stanowią pomoc de minimis w rozumieniu prawa konkurencji UE.

Zasady występowania o dofinansowanie, tryb składania i rozpatrywania wniosków, niezbędne procedury formalne przy uzyskiwaniu dofinansowania na szkolenia i kształcenie ustawiczne określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Priorytety wydawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku

Pulę środków w roku 2019 z KFS przewidziano w łącznej wysokości 225 860 000 zł. Z tej puli 80% środków (tj. 180 688 000 zł) przeznaczono na priorytetowe zadania takie jak:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Pozostałe środki, tj. Priorytety Rady Rynku Pracy (czyli kwota 45 172 00 zł) na rok 2019 zostały przeznaczone na:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Środki te pozwalają pracodawcom pokrywać nie tylko wydatki związane z kursami, szkoleniami czy studiami dla pracowników, ale również usługami powiązanymi. Tego typu usługami mogą być między innymi zadania z zakresu badania i doprecyzowania potrzeb szkoleniowych, również badania lekarskie i psychologiczne, jeśli są niezbędne, a także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kursach czy szkoleniach wchodzących w skład procesu kształcenia ustawicznego. Listę kursów i szkoleń, w tym mogących być przedmiotem dofinansowania z KFS, można znaleźć między innymi w serwisie ze szkoleniami otwartymi Eventis.pl.

Wysokość dofinansowania z KFS dla przedsiębiorców

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń, kursów czy studiów w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorców, czyli zatrudniających do 10 osób, jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Jedna odpowiedź do „Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)”
 1. Awatar Rozczarowana
  Rozczarowana

  moje doświadczenia sa takie, że generalnei szkolenia dofinansowane są gorszej jakości. po prostu płaci unia i nikt nie dba o to jaka będzie jakość takiego szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *