/

/

, ,

​Znak towarowy a prawo własności intelektualnej firmy

Znak towarowy firmy Gucci

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, znak towarowy nie jest już tylko symbolem identyfikującym dany produkt czy usługę. Stał się potężnym narzędziem, umożliwiającym firmom wyraźne oddzielenie się od konkurencji, a konsumentom – zbudowanie silnej relacji z marką, opartej na zaufaniu i lojalności. Przedstawiamy praktyczny przewodnik po świecie znaków towarowych, który pomoże zrozumieć, jakie znaczenie ma dla współczesnego przedsiębiorstwa posiadanie własnego, dobrze zabezpieczonego znaku.

​Jak przepisy definiują markę

Mowa jest w nich o znaku towarowym. Jest to każde oznaczenie, które może być graficznie przedstawione, służące do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Jego głównym celem jest ochrona tożsamości produktów oraz budowanie i zachowywanie reputacji marki wśród konsumentów.

Zobacz również: https://znakitowarowe-blog.pl/strefa-marek-allegro-sprzedaz-w-galerii-handlowej/

​Jakie są odmiany?

Różnorodność znaków jest ogromna i można je podzielić na różne kategorie, w zależności od tego, co stanowi ich przedmiot ochrony. Oto kilka najpopularniejszych typów:

 • Znak słowny: Najprostszą i najbardziej rozpowszechnioną formą znaku towarowego są słowa, litery, cyfry lub kombinacja tych elementów. Przykładem może być nazwa „Apple” dla produktów elektronicznych.
 • Znak graficzny: Obejmuje logo, rysunki oraz specyficzne układy graficzne. Logo firmy Nike, przedstawiające prosty znak „Żabka”, to doskonały przykład.
 • Znak przestrzenny (trójwymiarowy): Dotyczy konkretnego kształtu produktu lub jego opakowania. Jako przykład można podać kształt butelki Coca-Coli.
 • Znak dźwiękowy: Charakterystyczny dźwięk, który kojarzy się z daną marką. Przykładem może być dźwięk przy włączaniu komputera Windows.
 • Znak w postaci pojedynczego koloru – związany z konkretnym kolorem używanymi w określony sposób. Przykład: charakterystyczny kolor magenta firmy T-Mobile.
 • Znak w postaci zestawienia kolorów – jest to charakterystyczna dla danego produktu lub usługi kombinacja kolorów np. czarny i miedziany w bateriach Duracell.

​Co daje świadectwo rejestracji?

Zastrzeżenie znaku przynosi wiele korzyści przedsiębiorcom i właścicielom marek.

 • Ekskluzywne prawo do marki – Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego posiada wyłączne prawo do korzystania z tego znaku w odniesieniu do określonych towarów lub usług w danym terytorium.
 • Ochrona prawna przed naruszeniami – W przypadku, gdy inna osoba lub firma używa znaku w sposób, który może wprowadzać w błąd lub być mylący z zastrzeżonym znakiem towarowym, właściciel ma prawo podjąć działania prawne.
 • Skuteczna ochrona przed podróbkami – Zastrzeżenie znaku towarowego ułatwia walkę z podróbkami, ponieważ właściciel ma prawną podstawę do domagania się usunięcia podrabianych produktów z rynku.
 • Wartość majątkowa – Zarejestrowany znak towarowy stanowi istotny składnik wartości majątkowej firmy. Może być również przedmiotem transakcji, takich jak sprzedaż, licencjonowanie czy franchising.
 • Budowanie i ochrona reputacji – Znak towarowy jest często utożsamiany z jakością i pochodzeniem produktu lub usługi. Zastrzeżenie znaku pomaga w budowaniu renomy marki i zapewnia ochronę przed nieuczciwym wykorzystaniem przez konkurentów.
 • Zabezpieczenie przed nieświadomymi naruszeniami – Zastrzeżenie znaku towarowego i wpis do odpowiedniego rejestru informuje innych przedsiębiorców o Twoich prawach, co może zapobiec przypadkowemu wykorzystaniu Twojego znaku przez innych.
 • Dostęp do narzędzi ochrony marki online – Chroniony znak towarowy umożliwia korzystanie z narzędzi oferowanych przez platformy handlowe takie jak Amazon czy Allegro, które pomagają w ochronie marki przed nieuczciwą konkurencją i naruszeniami.

​Gdzie można dokonać zgłoszenia?

Zastrzeżenie znaku odbywa się za pośrednictwem odpowiednich instytucji w danym kraju lub regionie.

 • Krajowe urzędy patentowe. Każdy kraj ma swój własny urząd, który zajmuje się rejestracją znaków towarowych:
  • W Polsce jest to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W USA – United States Patent and Trademark Office (USPTO).
  • W Wielkiej Brytanii – Intellectual Property Office (IPO).
  • W Niemczech – Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA).
 • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – Dla przedsiębiorstw, które chcą chronić swój znak towarowy na terytorium całej Unii Europejskiej. Rejestracja w tym urzędzie daje ochronę w wszystkich krajach członkowskich UE.
 • Międzynarodowa Rejestracja – System Madrycki, prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), pozwala na międzynarodową rejestrację znaku towarowego w wielu krajach jednocześnie poprzez jedno zgłoszenie.

​Czy każdą markę da się ochronić?

Nie, nie każdy znak towarowy można zastrzec w Urzędzie Patentowym. Aby znak towarowy mógł zostać zarejestrowany, musi spełniać pewne kryteria. Oto główne warunki, jakie musi spełnić znak, by mógł być zarejestrowany:

 • Znak towarowy musi być w stanie odróżniać towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Znaki, które są zbyt ogólne, opisowe lub stały się powszechne w danej branży, mogą nie być uznane za rozróżnialne.
 • Znak towarowy musi być unikatowy i nie może być identyczny ani myląco podobny do innych już zarejestrowanych znaków towarowych dla podobnych towarów lub usług.
 • Znaki, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do pochodzenia, jakości, charakterystyki czy innych cech towarów lub usług, nie kwalifikują się do rejestracji.
 • Znaki, które są uważane za obraźliwe, nieetyczne lub naruszające normy społeczne, nie mogą zostać zarejestrowane.
 • Znak towarowy nie może naruszać wcześniejszych praw, np. praw autorskich.
 • Istnieją też ograniczenia dotyczące rejestracji znaków towarowych, które zawierają np. symbole narodowe albo elementy o wysokiej wartości symbolicznej.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację zaleca się przeprowadzenie tzw. badania dostępności znaku, aby upewnić się, że nie koliduje on z innymi zarejestrowanymi już znakami towarowymi. Dzięki temu można unikać potencjalnych konfliktów prawnych w przyszłości. Dodatkowo, warto zwrócić się do specjalisty w dziedzinie prawa własności intelektualnej – rzecznika patentowego, który może pomóc w prawidłowym przeprowadzeniu całego procesu rejestracji.

​Proces rejestracji w Polsce

Rejestracja znaku towarowego przebiega według następującego schematu:

 1. Przygotowanie – Opracowanie projektu znaku, badanie dostępności i opracowanie strategii ochrony.
 2. Zgłoszenie – Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego w odpowiednim urzędzie, włączając w to opłaty i dokumentację.
 3. Badanie – Urząd przeprowadza analizę zgłoszenia pod kątem spełnienia przez znak wszystkich wymogów prawnych.
 4. Opublikowanie – Jeżeli znak spełnia warunki, jest publikowany w biuletynie, co otwiera drogę do ewentualnych sprzeciwów ze strony trzecich.
 5. Rejestracja – Po przejściu przez wszystkie etapy procesu, znak jest oficjalnie rejestrowany i przedsiębiorstwo zyskuje wyłączne prawa do jego używania.

​Czas trwania ochrony i jej odnawianie

Ochrona znaku towarowego po rejestracji jest zapewniona na okres 10 lat i może być wielokrotnie odnawiana na kolejne okresy. Dzięki możliwości odnawiania, znak towarowy może być chroniony teoretycznie w nieskończoność, pod warunkiem regularnego odnawiania ochrony i używania znaku w obrocie.

Rejestracja znaku towarowego jest procesem wieloetapowym, wymagającym spełnienia określonych warunków i przejścia przez formalności administracyjne. Daje ona jednak przedsiębiorstwu solidne fundamenty do budowy wartościowej marki oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to symbol, słowo, fraza, logo, projekt, obraz lub kombinacja tych elementów, służący do identyfikacji towarów lub usług jednej firmy i odróżnienia ich od towarów i usług innych firm. Znak towarowy jest ważnym narzędziem w zakresie praw własności intelektualnej, ponieważ umożliwia firmom budowanie i ochronę swojej tożsamości oraz reputacji na rynku.

Rejestracja znaku towarowego zapewnia firmie prawa wyłączne do korzystania z tego znaku w odniesieniu do określonych towarów lub usług na określonym terytorium. W wielu krajach rejestracja jest wymagana, aby skutecznie chronić znak przed naruszeniami i nieuczciwą konkurencją.

Naruszenie znaku towarowego ma miejsce, gdy inna osoba lub firma używa znaku (lub podobnego do niego) w sposób, który może wprowadzić konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi. Jeśli znak towarowy jest zarejestrowany, właściciel ma prawo dochodzić roszczeń prawnych przeciwko osobom naruszającym jego prawa.

Warto również zaznaczyć, że istnieje różnica między znakiem towarowym a innymi formami własności intelektualnej, takimi jak patenty czy prawa autorskie. Znak towarowy chroni symbole i nazwy związane z towarem lub usługą, podczas gdy patenty chronią wynalazki, a prawa autorskie chronią oryginalne prace artystyczne i literackie.

Co to jest prawo własności intelektualnej?

Prawo własności intelektualnej to zbiór norm prawnych regulujących twory umysłowe człowieka. Obejmuje ono prawa do wynalazków, utworów literackich i artystycznych, symboli, nazw, obrazów oraz wzorów używanych w handlu. Prawo własności intelektualnej jest podzielone na dwie główne kategorie:

 1. Prawa autorskie: Chronią oryginalne utwory literackie, muzyczne, artystyczne, filmowe itp. Wśród nich znajdują się prawa związane z oprogramowaniem komputerowym, bazami danych oraz utworami audiowizualnymi. Prawa autorskie przyznają twórcom określone wyłączne prawa do ich dzieł, umożliwiając im kontrolę nad ich wykorzystaniem oraz możliwość czerpania zysków z ich eksploatacji.
 2. Własność przemysłowa: Obejmuje ona:
  • Patenty: Dotyczą wynalazków i umożliwiają wynalazcy korzystanie z wyłącznego prawa do wykorzystywania wynalazku przez ograniczony czas.
  • Znaki towarowe: Chronią symbole, nazwy i slogany używane do identyfikacji towarów i usług.
  • Wzory przemysłowe: Dotyczą wyglądu lub estetyki konkretnego przedmiotu.
  • Tajemnice handlowe: Obejmują praktyki i informacje, które mają wartość komercyjną ze względu na ich poufność.
  • Oznaczenia geograficzne: Chronią nazwy miejsc, które reprezentują określone cechy produktu pochodzące z tego regionu.

Prawo własności intelektualnej ma na celu zachęcanie do twórczości i innowacyjności poprzez zapewnienie twórcom i wynalazcom określonych praw do ich twórczości i wynalazków. W zamian za to społeczeństwo korzysta z dostępu do tych twórczości i wynalazków po upływie określonego czasu lub na określonych warunkach.

W różnych krajach prawa własności intelektualnej mogą różnić się pod względem zakresu, czasu trwania i sposobu egzekwowania. Organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) czy Światowa Organizacja Handlu (WTO), dążą do harmonizacji tych praw na poziomie międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *